До края на годината мостът между Зоната на здравето и Острова ще е факт

Пазарджик — 13 март, 2018 в 12:42 часа.

Община Пазарджик обяви обществена поръчка – открита процедура по ЗОП за изпълнение на „Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Пешеходен мост над р. Марица между „Зоната на здравето” и Парк-остров „Свобода”, гр. Пазарджик”.
Предвижда се пешеходният мост да е позициониран перпендикулярно на река Марица и ситуационно да е разположен в права, с дължина 108 м. В южната и северни части на моста се предвиждат пешеходни алеи, които да осигурят достъп за хора в неравностойно положение. По отношение на напречния профил е предвидено Напречното сечение на моста и подходите към него с габарит 6 м., габаритът на пешеходните алеи да е 5 м., a на рампите за инвалиди – 2,5 м.
Целта на проекта е осигури достъп между Зоната на здравето и Парк остров „Свобода“.
Сроковете за изпълнение на поръчката са:
1. За изготвяне на технически проект – не по-дълъг от 50 календарни дни от определената, с възлагателно писмо на Възложителя, дата за стартиране на проектирането;
2. За изпълнение на строително-монтажните работи – не по-дълъг от 240 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2/2а по Наредба № 3 от 31.07.2003г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.
Прогнозната стойност на поръчката е не повече от 1 100 000 лв без ДДС.Етикети: , , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка