Е. Янев: Паркингът зад МБАЛ „Здраве“ да се отдаде под наем

Пазарджик — 25 септември, 2017 в 11:38 часа.

На редакционната поща получихме предложението на общинския съветник Евтим Янев, което касае предложението на общинска администрация паркингът зад болница „Здраве“ да бъде отдаден на концесия за срок от 35 години. Предлагаме ви мотивирания доклад на общинския съветник без редакторска намеса.

Община Пазарджик е собственик на имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.505.1050 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, съгласно скица № 15-133588/24.03.2017 г. на СГКК – гр. Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п. к. 4400, ул. “Цар Калоян”, площ: 2 054 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост № 425/16.02.2015 г., вписан в дв. вх. рег. № 1496/20.02.2015 г., акт. № 33, том 6, на Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик.

Целесъобразно е да се открие процедура за отдаване под наем за услуга, с която ще се даде право на наемателя за управление и експлоатация на услуга – отдаване на паркоместа под наем, върху обект публична общинска собственост, с обща площ 2 054 кв. м., находящ се в гр. Пазарджик, п. к. 4400, ул. “Цар Калоян”, с начин на трайно ползване: за паркинг.

С приемане на предложението и решението за откриване на процедура за предоставяне на обекта под наем ще се постигнат следните цели:

- извършване на ревитализация на обекта на концесия и изграждане на паркоместа;

- формиране на действащ паркинг, който ще задоволи потребностите от паркоместа в района, а тези потребности са големи предвид намиращото се в близост лечебно заведение – “Диагностично-консултативен център І-Пазарджик”;

-недостатъчните финансови средства и човешки ресурси на Общината за стопанисване, експлоатация и управление на поземления имот, свързани с използването му по предназначение – за паркинг. Това до голяма степен ще облекчи работата на общината и ще повиши качеството на предлаганите услуги на територията на гр. Пазарджик;

- предоставянето под наем на услуга върху обекта ще увеличи собствените приходи на Общината, свързано с изпълнението на общинския бюджет в приходната му част и ще осигури нормалното функциониране на обекта на концесия;

- възможност за разкриване на нови работни места на територията на паркинга;

- допринасяне за създаване на удобно и практично място за паркиране на гости с бизнес и други интереси;

-на бизнеса ще бъде предоставена възможност да развие печеливша стопанска дейност с пряк местен икономически ефект;

Обектът за отдаван под наем представлява самостоятелен поземлен имот, публична общинска собственост, с идентификатор 55155. 505.1050 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 година на изпълнителния директор на АГКК, ситуиран в гр. Пазарджик, на ул. “Цар Калоян”, без посочен номер, с площ 2 054 кв. м.
Същият е с отреден УПИ IV – за паркинг, в кв. 454 по плана на гр. Пазарджик, утвърден с решение № 195/29.10. 2009 г. на кмета на община Пазарджик, актуван като публична общинска собственост с Акт № 425 от 16.02.2015 г. на Община Пазарджик, вписан в Службата по вписвания – град Пазарджик с дв. вх. рег. № 1496/20.02.2015 г., акт № 33, том 6.
Имотът е самостоятелно обособен, на него няма построени сгради и съоръжения, не е ограден и липсват съоръжения за обслужването му като паркинг. Урегулираният поземлен имот може да бъде използван самостоятелно, както и да бъде отдаден под наем.
В конкретния случай целта е инвестиране, създаване и поддръжка на охраняем паркинг с цел предоставяне на паркоместа за МПС на граждани и фирми, както на живеещи на територията на общината, така също и на приходящи туристи и гости на гр. Пазарджик.

Към настоящия момент на територията на обекта за отдаване под наем няма изградени обслужващи сгради и съоръжения, поземленият имот не се експлоатира и е неохраняем, не задоволява обществени потребности на населението, липсват съответните съоръжения за обслужване на паркинга и затова е добро решение той да бъде отдаден под наем след като Община Пазарджик до момента не съумява да организира ползването му като паркинг. Тъй като поддръжката и експлоатацията на паркинга и управлението и стопанисването на обекта изисква значителни финансови средства за инвестиране, а Общината не разполага с такива, отдаването под наем ще донесе определено ползи.

Бъдещият наемател следва да ревитализира, модернизира и да извърши строително-монтажни дейности с цел ремонт и рехабилитация на съществуващата асфалтова настилка, така че да отговаря на всички изисквания и стандарти за предоставянето на услугата от обществен интерес и извършване на основния предмет на концесията. С цел осигуряване на достъпност за по-широк кръг потребители, от една страна, и от друга страна осигуряване на ефективна икономическа дейност на бъдещия наемател, срокът на договора за наем да бъде 10 години. Този срок ще осигури и покриване на инвестиционните разходи, добро стопанисване и поддържане на обекта за отдаване под наем.
По отношение определянето на месечната наемна цена предлагам да използваме аналогично проведени процедури за 6 бр. паркинги също публична общинска собственост приети на заседание на Общински съвет на 28.07.2016 г. Гласуваните процедури наистина са за паркинги ,намиращи се в централна градска зона , но отчитайки факта че те се проведоха при условията на цена за синя зона от 1,2 лв./час ,която в момента е променена на 1,5 лв./час считам ,че би трябвало да приемем вече постигнатата след проведените процедури средна наемна месечна цена от 108 лв./паркомясто . При тази цена и при наличието на 80 паркоместа в разглежданият паркинг съгласно изготвената оценка от Община Пазарджик месечната цена за паркинга става 108 х 80 = 8640 лв./месец без ДДС. Тази наемна цена предполага приход в бюджета на община Пазарджик за година от 103 680 лв. , за 10 години 1 036 800 лв. а за евентуален 35 годишен период – 3 628 800 лв.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл. 16, ал.1 и ал. 2, чл. 81 и чл. 82 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства,

П Р Е Д Л А Г А М:

Общинският съвет да обсъди и приеме предложения Проект на Решение за откриване на процедура за отдаване под наем за услуга върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.505.1050 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик находящ се в гр. Пазарджик, ул. “Цар Калоян”, начин на трайно ползване – за паркинг, с обща площ на имота 2 054 кв. м.Етикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка