Общината е събрала 75% от дължимите данъци за тази година

Пазарджик — 20 септември, 2017 в 08:50 часа.

Изпълнението на годишния план на данъчните приходи към 31 август е в размер на 10 522 955 лева (75%) , като постъпленията от данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, патентния данък и таксата за битовите отпадъци към настоящия момент показват добро равнище на изпълнение с индикации, че годишните постъпления от тези приходи ще надхвърлят годишния облог, отчетоха на пресконференция от общинското ръководство.
При данък при придобиване на имущества по дарение по възмезден начин се наблюдават по-ниски постъпления в сравнение с 2016 в резултат на по- ниския оборот на сделките обект на облагане с данък – на недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.
Доброто изпълнение на приходите е в резултат на предприетите действия от данъчната администрация по установяването на задължения за недекларирани МПС за предходни години и предприетите принудителни производства за събиране на вземанията от неизправните длъжници, като отдел “Местни данъци и такси” продължава с образуването на изпълнителни дела срещу физически и юридически лица за принудително събиране на неплатени данъчни задължения от минали години.
От общината напомнят на уважаемите данъкоплатци, че на 31 октомври изтича срокът за внасяне на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2017 г. Не внесените в срок данъци и такса за битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни.
Всяко данъчно задължено лице има достъп до личната си информация в реално време през web пространството (Интернет), по дефиниран от община Пазарджик начин (със съответните защити на личните им данни), като лицето може да извърши преглед на информация за: декларации, партиди, облози, лихви, наказателни постановления, фишове за глоби, актове.Етикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка