Общината започва обновяването на сградите на полицията и НАП

Пазарджик — 10 май, 2017 в 10:47 часа.

Община Пазарджик стартира два проекта, финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.
1. Проектът „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик” е включен в Инвестиционната програма на ИПГВР на гр. Пазарджик и ще се реализира в периода 03.05.2017 г. – 03.02.2019 г. Той е на стойност 1 772 800 лв., от които 1 672 480,00 лв. е размера на БФП, а 100 320 лв. е размера на собствения принос на партньора по проекта – ОДМВР Пазарджик.
2. Проектът „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на НАП в гр. Пазарджик” ще се реализира в периода 03.05.2017 г. – 03.11.2019 г. и е на стойност 325 176,02 лв. Сградата е с административно значение, използва се за обслужване Пазарджик към ТД на НАП Пловдив, построена е през 1950г.
Целта на проектите е повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на държавната администрация на гр. Пазарджик, а именно – достигане на 25% по-висока енергийна ефективност към 2020 г. и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата и в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Инвестиционният приоритет ще допринесе и за постигането на националните индикативни показатели за спестена енергия за 2020 г., свързани с икономия на енергия при крайното енергийно потребление и при първичното енергийно потребление.
Предвидените инвестиции в сградите имат за цел да постигнат следните резултати:
-Достигане на клас на енергопотребление „С“ на сградата;
-Намаляване на разходите за енергопотребление;
- Подобряване на експлоатационните характеристики на сградата, което ще доведе до повишена рентабилност на експлоатацията и удължаване на жизнения цикъл на сградата, устойчиво управление и поддръжка;
-Постигане на по-високо ниво на енергийна ефективност, което води пряко до намаляване на крайното енергийно потребление и косвено- до редуциране на емисиите на парниковите газове;
- Осигуряване на по-добро качество на въздуха, на условията на живот и работна среда в Пазарджик.
Предвидените в проекта инвестиции за подобряване на енергийната ефективност ще се превърнат в пример за добра практика, която да насърчи инициирането на аналогични мерки и за други сгради, финансирани от националния бюджет или други финансови източници.Етикети: , , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка