Анализ на Евтим Янев по отчета на бюджета за миналата година

Анализи и Интервюта — 7 май, 2014 в 18:16 часа.

Потърсихме за коментар общинския съветник Евтим Янев, след последната сесия, на която се направи отчет на бюджета за миналата година. Публикуваме становището му в автентичен вид.

Какво е финансовото състояние на община Пазарджик

съгласно отчета на бюджета за 2013 г. и какво очаква Общината през 2014 г.

Съгласно закона за публичните финанси , Община Пазарджик разчита на сигурен приход от държавния бюджет, предвиден за делегираните от държавата дейности на общината в размер на 30 973 627 лв. ,обща изравнителна субсидия за местни дейности – 5 153 700 лв. и 804 951 лв. целеви трансфери и субсидии ,които за 2013 г. са получени на 100% съгласно обяснителната записка към отчета на бюджета . Остатъка от необходимите средства за местни дейности се набират от данък върху доходите на физически лица , имуществени данъци ,приходи и доходи от собственост , общински такси глоби, санкции и наказателни лихви , приходи от продажба на държавно и общинско имущество , приходи от концесии , помощи, дарения и други безвъзмездни суми . Какво се получава обаче ,когато предвидените разходи за местни дейности са изпълнени в размер на 22 944 583 лв. – 98,3 % от планираните , а бюджетните приходи са само 19 402 152 лв. – 85,8 % от предвидените в актуализираният бюджет за 2013 г. – 22 628 471 лв./ по причина на традиционното вече неизпълнение на планираните приходи от продажба на общинско имущество с 2 324 220 лв. , 816 972 несъбрани приходи от общински такси и други по дребни размери на неизпълнение на планираните приходи на общината /, или с 3 226 589 по малко. Разумният и отговорен начин на реакция би бил при нормално прогнозиране на приходите и обсъждането им поне към средата на годината да се пристъпи към намаляване на разходите през 2013 г. При този анализ обаче трябва да се отчете и голямата задлъжнялост на Община Пазарджик , която предполага разходи ,които не могат да се намалят , или отложат. Това са задълженията за плащане по приложение № 5.1 на отчета в размер на 3 667 181 лв. на годишните вноски по главниците и лихвите по тях на облигационния заем от ОББ , на Револвиращ банков кредит от Уникредит Булбанк , на плащанията по договорите за енергоефективни дейности с гарантиран резултат на 11 детски градини и две училища и наложилото се плащане от Общинския бюджет вместо от Оперативна програма Регионално развитие по необяснима засега причина на изпълнителя – ДЗЗД „Интегрирана градска среда“ в размер на 2 224 352 лв. ,така ,че общата сума по плащанията за този проект от 2010 г. до 2013 г. да достигнат до сумата от 7 565 352 лв. вместо признатата от управляващия орган при приключване на обекта сума за изпълнение от 5 164 209 лв. Тази задлъжнялост формира сумата от 5 891 533 лв. ,които трудно могат да се отложат.
При тези резултати и при наличието на сигурния приход от субсидията за държавни дейности Община Пазарджик при планирано намерение за връщане на ползвани от предни години като временен безлихвен заем /който вече става перманентен / от 1 981 111 лв. не само че не ги възстановява , а прави заем още за 1 020 926 лв. , или общо временен безлихвен заем между бюджетни сметки за 3 002 037 лв. , които за да бъде отложена трагедията са предвидени за възстановяване в бюджета на Общината за 2014 г. Освен това от сключеният с Уникредит Булбанк револвиращ кредит за 7 000 000 лв. вече са усвоени 4 955 129 лв. , като от тях за 2013 г. – 955 736 лв. Вследствие на това решене на проблема на Община Пазарджик са намалени разходите за възнаграждения и осигуровки на заетите в държавната сфера с 1 622 734 лв. и издръжката им с 2 081 840 лв. от планираните с актуализацията на бюджета от 31.12.2013 г.
В посоченият по-горе вид актуализираният план / забележете / на 31.12.2013 г. бе приет като отчет на последното заседание на Общински съвет Пазарджик .
Важното е обаче сега 4 месеца след началото на 2014 г. да осъзнаем какво е предвидено в плана на бюджета на Общината и дали заложеното би могло да се изпълни. За 2014 г. в плана са заложени плащания по главници и лихви в размер на 3 356 739 лв. ,възстановяване на временния безлихвен заем между бюджетни сметки в размер на 3 002 037 лв. , възстановяване на 1 604 927 лв. от общо просрочените задължения към 31.12.2013 г. в размер на 3 096 622 лв. , или обща сума от 7 963 703 лв.
Заложеният размер на собствените бюджетни приходи за 2014 г. са 23 155 000 лв. ,които при условие ,че отчетените приходи през предните 5 години са били както следва : 2009 – 17 352 365 лв. ,2010 г. – 17 916 608 лв. , 2011 г. – 17 757 363 лв. ,2012 г. – 18 606 552 лв. и 2013 г. – 19 402 152 лв. , както се вижда са меко казани непосилни и както в досегашните отчети просто няма да бъдат изпълнени с около 4 000 000 лв.
И естествено при неизпълнение ще възникне въпросът – какво правим ,на който най лесно общинската администрация след като не може да не изплати кредитите ,които е договорила с обслужващите банки , ако и разреши естествено и правителството няма да върне предвидените в плана временни кредити и просрочени плащания и ще продължи вегетацията поне още една година до новите избори за местна власт ,след които вече не е известно какво ще последва. Тоест не че не е известно ,но непопулярната мярка като вдигането на данъците и справедливото им събиране от всички данъчно задължени ще се наложи да бъде извършена по късно.

Ползвани източници : – Приложение 1 към отчета на бюджета за 2013 г.
- Приложение 2 към отчета на бюджета за 2013 г.
- Приложение 5.1 към отчета на бюджета за 2013 г.
- Приложение 1 към плана на бюджета за 2014 г.
- Приложение 2 към плана на бюджета за 2014 г.
- Приложение 5 към плана на бюджета за 2014 г.
- Приложение 11 към плана на бюджета за 2014 г.
- Прилож. 2 към отчетите за 2009,2010,2011 и 2012 г.
- Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС за България към Министерски съвет
Всички приложения са налични на сайта на Общински
съвет Пазарджик

.Етикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка