Какво представлява новото регионално депо за неопасни отпадъци?

Област Пазарджик — 13 октомври, 2017 в 09:43 часа.

Информация за обекта:
Разположението е в рамките на ПИ 000723 /публична общинска собственост на Община Пазарджик/ в землището на с. Алеко Канстантиново ЕКАТТЕ 00254, общ. Пазарджик, на площ 145 504 кв.м.
Новото регионално депо за неопасни отпадъци ще обслужва общините Пазарджик, Пещера, Брацигово, Батак, Лесичово, Септември, Белово, Велинград и Ракитово с население 245 372 жители.
Приемната зона включва:
- Вход с автоматична двураменна бариера
- Административно-битовата сграда – разположени са помещения за лицата по входящ контрол на отпадъците и охрана на съоръженията, зона за администрация и управление, помещение за почивка и хранене на персонала, санитарно-хигиенни помещения и склад за помощни материали.
- Автомобилната везна е 50 тонна с 18 метрова платформа и ширина 3 метра. Оборудвана е с устройство за идентифициране на транспортните средства с карти и външен дисплей. Автоматично се прави запис на дата, час, регистрационен номер на транспортното средство, доставчик на отпадъците, код на отпадъка, източник на отпадъка, количество на отпадъка, тегло пълен-празен камион.
- Изградена е компактна система за автоматично измиване на гумите и дезинфекциране на празните автомобили.

Клетка 1 за депониране с площ 53,369 кв.м. и брутен обем 827 102 куб.м.
В клетката е изградена дренажна система за филтрационни води, колектори и ревизионни шахти.
Ретензионен басейн за филтрационни води от клетката и експлоатационния път на депото. Същият е с обем 6500 куб.м. Басейна е свързан с помпена шахта за подаване на филтрационни води към оросителната система на клетката.
Газоулавяща и газоотвеждаща система за изваждане на депонииния газ. Включва 2 броя газосъбирателни станции, шахта за отделяне на кондензат, главен газопровод, газова шахта при инсталацията за изгаряне и инсталация за изгаряне на депониен газ с температура 1200о С гарантиращ пълно изгаряне на депонийния газ, включително диоксини и фурани. След натрупване на депонирани отпадъци минимум 2 м. ще се изградят 11 бр. хоризонтални газови дренажа.
Метеорологична площадка за осъществяване на постоянен мониторинг на територията на депото.
Експлоатационен и контролен път с дължини 500 м и 220 м
Изградена е система от охранителни канафки

Инфраструктура:
1. Довеждащ водопровод от с. Алеко Константиново до площадката с дължина 1230 м.
2. Водомерна и помпена шахта с хидрофорна уредба
3. Площадков водопровод и площадкова канализация
4. Резервоар за противопожарни нужди 110 куб.м.
5. Външно ел. захранване – изграден и нов трафопост тип МТТ 20/0,4 kV от който са захранени всички консуматори на площадката.

Проектът и изграждането на регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, клетка 1 и съпътстваща инфраструктура е осъществен със съдействие и осигуряване на финансиране от МОСВ – ПУДООС.
Изграждането на депото ще предотврати многогодишното обгазяване на селата Капитан Димитриево, Алеко Константиново и Главиница с население 5764 жители.Етикети:

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка