От officepa1@mail.bg: Предложенията ни за промени в образователния закон

Област Пазарджик — 19 юли, 2017 в 12:29 часа.

Синдикат „Образование“ изготви становище относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищно образование.
Синдикатът категорично не е съгласен Държавните образователни стандарти по чл. 22 от ЗПУО да се приемат от МС или от Народното събрание. Това ще затрудни много процедурата и ще забави реформата. Експертизата на МОН и социалните партньори е по-добра и по-ефективна за този вид политики.
Синдикат „Образование“ настоява за следните изменения и допълнения в ЗПУО:
- задължително създаване на профил „Хореография“, който да се добави в списъка с професии в профилираната подготовка. /чл. 83 ЗПУО/;
- въвеждане на оценки по „Социализация“ и оценка „Възпитание и толерантност“ с диагностичен характер и да мерят основните компоненти на възпитание и социализация в начален етап в начален етап;
- чл. 144, ал.1, т.3 да отпадне;
- от 2019 г. МОН да утвърждава един проект за учебник по отделен предмет за безплатните учебници, които се финансират със средства от държавния бюджет;
- в чл. 172 от ЗПУО да се добави: „да съхраняват авторитета на учителя…“, като се използва думата учител, а не синоним;
- по чл. 215, ал.1, т.1 не се прилага, ако лицето е реабилитирано и се заличава „независимо от реабилитацията“;
- да се осигури време и финансов ресурс за квалификация на педагогическите специалисти – 2% от общия бюджет за квалификации, договорени в КТД и 96 академични часа, приравнени към 6 квалификационни кредита за атестационен период от 4 години за обезпечаване на добра квалификационна политика.
- едногодишен платен отпуск, при изработени 4 години, година, която да се използва за квалификация и възстановяване на педагогическите специалисти.
- финансовите средства, гарантиращи приоритета образование, трябва да бъдат осигурени от държавата. Затова е задължително в чл.281 от ЗУПО да бъде фиксирано: „Средствата от държавния бюджет за финансиране на дейности в системата на предучилищното и училищното образование се планират ежегодно в размер не по-нисък от 6% от БВП.“ Достигането да стане поетапно до 2020 г.
- изборът на директор на образователна институция да е прозрачен и професионален, без политическите и субективни отклонения.
- в ал. 6 и ал.7 на чл. 217 от ЗПУО да се включат представители на представителните синдикати, определени съответно от регионалните организации или националните ръководства.
- българските учители не трябва да губят кариерните си длъжности при прекратяване на трудовите правоотношения и при смяна на работното място. В ал. 4 на чл. 227 педагогическите специалисти да запазват кариерните си длъжности до края на тяхната трудова кариера, при отработени 10 години при един и същ работодател.
– в състава на атестационните комисии при атестирането на педагогическите специалисти (чл. 228 от ЗПУО) бъдат включени и представители на представителните синдикати, договореност, постигната още при обсъждането на проектите за ЗПУО. Това ще гарантира прозрачност и професионална експертиза.

Юлиян Петров
председателЕтикети: ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка