Валентина Кайтазова: Разпространението на COVID-19 изисква от училищата готовност за своевременна и адекватна реакция

Валентина Кайтазова

Г-жо Кайтазова, новата учебна година започна. Какви противоепидемични мерки ще се спазват в училищата след нейното начало?

Валентина Кайтазова: Предизвикателство е самото разпространение на COVID-19 и произтичащите от това последици. Затова идните месеци ще изискват повече усилия в търсене на баланс между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и необходимостта да не прекъсва обучението на учениците, работата на всички специалисти в системата на образованието. Стремежът е училищата да бъдат максимално безрискова среда, което е свързано с препоръчаните, синхронизирани между министерството на образованието и науката и министерството на здравеопазването, мерки – за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията, за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние, за осигуряване на възможности за обучение на ученици от рисковите в здравословно отношение групи и др.

Алгоритми за дезинфекция, варианти на училищни стратегии за невзаимодействие между учениците от различни паралелки или класове, тематични здравни беседи, информационни материали и кампании, в т. ч. и сред родителите, намаляване на ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация в училище – това са само част от предвижданите и подробно описани насоки за работа. Важно е да се знае, че при установяване на наличие на един или повече симптоми при ученик или възрастен, училищата разполагат с ясно разписани последователни действия (задължителни здравни протоколи за поведение), така че да не се излагат на риск останалите ученици и персоналът в училището.

Носенето на маска или шлем е задължително в общите закрити части на училищната сграда, в класните стаи и другите учебни помещения от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка, в училищните автобуси. Могат да не носят маски в общи помещения учениците с астма, което се удостоверява от личния лекар.

Спазването на противоепидемичните мерки зависи от личната отговорност и съзнание на всеки от нас, както и от осъществявания контрол в това отношение.

Предвиждат ли се и други форми на обучение през годината, освен присъствената?

Валентина Кайтазова: Освен желаната от по-голямата част от учителите и учениците при настоящата епидемиологична обстановка присъствена форма на обучение е възможно и дистанционно обучение в електронна среда, както и прилагане на всички възможности, които определя нормативната уредба по отношение и на другите форми на обучение (индивидуална, самостоятелна, дистанционна, задочна).

На свои заседания педагогическите съвети са обсъдили и приели собствен списък от приложими за тях логически и организационно свързани мерки. Ситуацията на непредвидимост на разпространението на COVID-19 изисква от училищата готовност за своевременна и адекватна реакция, динамично планиране за бързо и плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние. Това предполага да е избрана електронна платформа, да са осигурени електронни устройства, а при възникнала необходимост – и на заместващ учител. При осъществяването на обучение от разстояние в електронна среда резултатите от обучението на учениците ще бъдат оценявани, ще бъдат отразявани отсъствията на учениците, които не се включват в провежданото по този начин обучение. В тази връзка една от задачите на училищата е осигуряването на допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. поради карантиниране.

Очертаните аспекти на училищна готовност, както и варианти на обучение ще бъдат обстойно разяснени на родителите на учениците на родителски срещи още в началото на учебната година.

Колко са учениците в област Пазарджик през тази година?

Валентина Кайтазова: В училищата от област Пазарджик през новата 2020-2021 учебна година ще бъдат обучавани приблизително 26 960 ученици, от които около 3 900 – първокласници. Образователен процес ще се провежда в 110 училища, от които 12 начални, 56 основни, 5 обединени, 17 средни, 15 професионални гимназии, 3 профилирани гимназии, 2 специализирани училища. Общият брой ученици за настоящата учебна година е съотносим с този през предходните две учебни години.

Посочването на приблизителен брой ученици към настоящия момент не бива да изненадва, защото до началото на учебната година се наблюдава тяхното по-активно движение, което логично се отразява на общия им брой.

Както на национално, така и на областно ниво приоритет е обхващането в образователната система на всички подлежащи на задължително обучение ученици. За целта се предприеха (през летните месеци) и ще се предприемат мерки за компенсиране на дефицити при ученици, които не са или са били частично обхванати в обучение от разстояние в електронна среда, както и дефицити в резултат от неприсъственото обучение. Изключително важно е за всички деца и ученици да бъде осигурена необходимата обща и допълнителна подкрепа и в хода на новата учебна година, като се потърси пълно съответствие с реалните им индивидуални потребности.

Какви са очакванията ви за учебната 2020/2021 година и какво ще пожелаете на ученици и учители?

На първо място очаквам да излезем възможно най-безболезнено от пандемичната обстановка, като запазим здравето си. Затова очаквам проява на разум и отговорно отношение от всички – ученици, учители, родители, запазване на спокойствие и стриктно спазване на мерките. За целта училищата ще осъществяват и необходимата психологическа подкрепа, за да се осигури функционирането на образователните институции и правото на учениците на образование. Ако успеем в това, то ще очаквам повишаване на резултатите от обучението на учениците като отражение на реално придобити от тях знания, умения, компетентности.

Всички пожелания, които отправям към учениците и колегите, са свързани с изконните човешки и национални ценности и потребността от тях в нашето съвремие. Нека има здраве, стремеж към знание, воля за преодоляване на трудностите, вяра, че всички заедно, с любов и търпение, с отговорност и всеотдайност ще съхраним училището като храм на знанието и духовността!