Димитър Хаджидимитров: Социалните придобивки за учителите ще се осъществят, само ако бъде приет новия държавен бюджет

Димитър Хаджидимитров е дългогодишен преподавател по Английски език и председател на Регионален синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа“ – Пазарджик. PA1 го разговаря с него за постигнатото от синдиката дни преди началото на новата учебна година.

Г-н Хаджидимитров, в навечерието на учебната 2020/21 година в условията на Ковид кризата, какво постигна синдикат ‘Образование” към КТ „Подкрепа”, заедно със социалните партньори като допълнителни придобивки и договаряния за педагогическите специалисти и персонала?

Димитър Хаджидимитров: Постигнахме нов отраслов КТД от 17.08.2020 г. със следните основни придобивки и нови по-благоприятни договаряния за допълнителни плащания: Между 15 и 16.1 процента ще е увеличението на индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти в образователната система от 1 януари 2021 г. Това е предвидено в Колективния трудов договор (КТД), подписан от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование.

С мащабна кампания Синдикат “Образование” успя да извоюва национална програма за профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти от 2021г. Стартовата основна заплата за учител става 1260 лв. Минималните възнаграждения на старшите учители ще достигнат 1300 лв., а на главните – 1350 лв. Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1535 лв., а заместник-директорите – 1420 лв.

Увеличава се и възнаграждението за класните ръководители – стават 46 лева месечно за водене на задължителна документация и консултации с родители, деца и ученици.

С 30 лева месечно ще се компенсират и разходите за консумативи на учителите, които водят обучение от разстояние в електронна среда в условията на епидемии, пандемии, енергийни кризи, извънредно положение или други случаи на непреодолими събития, които ще се изплащат като допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за времето на провеждането му.

За допълнително обучение на ученици, които са отсъствали повече от десет учебни дни от училище поради заболяване, или за консултации на ученици в самостоятелна форма на обучение поради здравословни причини, ще има възнаграждение от 15 лв. за всеки проведен час.

Предвидени ли са средства за допълнително трудово възнаграждение?

Димитър Хаджидимитров: Средствата за ДТВ за постигнати резултати от педагогическите специалисти се планират в рамките на бюджетите в размер не по-малко от 4,2% и не повече от 5,0% от годишния размер на средствата за заплати.

КТД предвижда също образователните институции да планират не по-малко от 2,5 % и не повече от 3,5% от годишния размер на средствата за заплати на непедагогическия персонал за допълнително възнаграждение.

Предвижда се обезщетението при пенсиониране за учителите да е в размер на 11 брутни заплати от 1 януари 2021 година, които ще се осигуряват по национална програма. Отлага се атестирането на педагогическите специалисти за неопределено време до отминаване на Ковид пандемията по решение на МОН и по искане на КТ „Подкрепа”.

Какво постигнахте на местно ниво заедно със социалните партньори?

Димитър Хаджидимитров: На ниво община Пазарджик заедно с останалите синдикални партньори – Кмет на община Пазарджик, СРСНП и ОбСБУ подписахме Анекс/30.07.2020 г. за увеличаване до 10 дни при необходимост на годишния платен отпуск на педагогическите специалисти, а на непедагогическия персонал с 20 за членовете на представителните учителски синдикати в КТ „Подкрепа” и СБУ към КНСБ.

В качеството ми на председател на РСО Пазарджик, взех участие в работна среща-дискусия в МОН на тема „Начало на учебната година в условията на Ковид 19“, организирана и водена от министър Красимир Вълчев с присъствието на представители на синдикатите, работодателите, родителите и администрацията. Срещата премина оживено, но конструктивно, предстоят промени в ЗПУО относно формите на обучение.

Предстои приемането на новия ДБ за 2021 година в НС, ако това не се случи по независещи от нас причини, гореизброените социални придобивки няма да могат да бъдат осъществени.