Над 20 са гледаните в Окръжен съд-Пазарджик наказателни дела с фактическа и правна сложност

Архив

Окръжен съд-Пазарджик е разгледал през 2020 година 706 наказателни дела от всички видове. Това отчете председателят на съда Елеонора Серафимова. След анализ на постъпилите наказателни дела в съда, може да се направи извод, че броят на новообразуваните наказателни дела е намалял значително със 156 дела спрямо предходната 2019 г., като са налице разлики в постъпленията по различните видове дела. В следствие  намалението на постъплението на този вид дела е налице и намаление на броя на свършените такива дела.

Новообразуваните наказателни дела от общ характер (НОХД) са 59, по обвинителни актове са 52, останалите 7 са по внесени споразумения от прокурора. Следва да се отбележи, че през 2020 г. са образувани 7 дела с фактическа и правна сложност, с повече от 3-ма подсъдими, повече от 20 свидетели, с обем писмени доказателства над 3000 страници, с над 5 експертизи.  Общо през годината са разгледани 21 дела от този вид, по които са проведени множество съдебни заседания, разпитани са голям брой свидетели, изслушани са голям брой съдебни експертизи. Приключени са 10.