Найден Шопов, областен координатор на ГЕРБ-Пазарджик: Продължаваме с реализацията на важни инфраструктурни проекти

Снимка: Найден Шопов

Областният координатор на ГЕРБ-Пазарджик Найден Шопов, в интервю за PA1, за постигнатото през последните години и за това, което предстои.

Господин Шопов,  какво се  постигна през последния управленски мандат на ГЕРБ?

Ще акцентирам само на най-важните резултати,  за които цифрите са красноречиво доказателство. За последните 4 години БВП е нараснал с ¼, минималната работна заплата с 41%, а средната с 50%, минималната пенсия се е удвоила.  Договорените средства по Оперативните програми са в размер на близо 18 милиарда лева, по договорите няма наложени финансови корекции, което е доказателство за сигурните системи за управление и контрол на средствата от ЕС. Над 1 милиард лева са заделени за преодоляване на преките последствия от Ковид-кризата, а допълнителните евросредства, получени в тази връзка за настоящата година са 853 милиона лева.

Изградени или в процес на строителство са 522 км магистрали, скоростни пътища и други обекти от републиканската пътна мрежа. Ремонтирани или в етап на изпълнение са над 4000 км републикански пътища. Поетапно се рехабилитира силно амортизираната ВиК мрежа в страната, която е с дължина над 90 000 км. Беше извършена рехабилитация и разширение на близо 2000 км водопреносна и близо 320 км канализационна мрежа. Само през бюджета на МРРБ за 4 години са вложени близо 182 милиарда  лева във ВиК инфраструктура. С еврофинансиране на различни етапи е работата  по изграждане или рехабилитация на нови 25 пречиствателни станции за отпадъчни води, 11 от които вече са завършени.

Близо 2 000 са обновените жилищни блокове в страната по мерките от Националната програма за енергийна ефективност, в която са се включили 16 области в страната. Ремонтирани са 456 учебни заведения с над 255 хил. деца и младежи. Безценна е подкрепата за Спешната помощ, която вече получи 280 линейки. Сериозни са инвестициите в секторите Енергетика, Транспорт,  Екология.  В сектор Образование са инвестирани са над 100 млн. лева в ремонт на класни стаи, физкултурни салони и общежития, осигурени са 500 училищни автобуса за децата от труднодостъпни населени места. Това са само малка част от постигнатите резултати, но те са показателни за работата ни през последния мандат.

Какви са конкретните резултати за Пазарджишка област?

Свършеното през този мандат е много и в различни сектори.  Ще подчертая, че то е резултат от добрата съвместна работа на местна и централна власт, а също и от добрата организация , създадена в областната и общинските структури на ГЕРБ-Пазарджик. Ще акцентирам на някои от постигнатите резултати в нашата област. По отношение на инфраструктурата  в региона бяха извършени ремонти по пътищата Велинград- Сърница, на малко над 18 км от първокласния път София – Белово – Пазарджик – Пловдив на територията на областта, като в участъка е изградено кръгово кръстовище. Ремонтирани бяха и участъци от обхода на  Велинград, от пътя Панагюрище – Пазарджик – Пещера – Батак, от пътя Пазарджик – Бошуля – Ветрен. В сектор „Земеделие“ числата, които ще посоча говорят красноречиво. Общата стойност на договорираните средства за област Пазарджик е 81 млн. лева. Общинските проекти са общо 23 на стойност 27 млн. лева. Частните проекти са 412 с договорена субсидия от 54 млн. лева. Общо за периода субсидиите към земеделските производители в областта са 263 млн. лева.

Не бива да забравяме и общинските проекти по ПРСР. Там общо изплатената субсидия е на стойност 14 млн. 526 хил. лв. Най-много средства от 12-те общини е получила община Велинград – 7 милиона 539 хиляди лева, но всички общини имат договорени и изплатени средства. Имаме ремонтирани улици със средства от ПРСР в 10 общини, ремонтирани училища и детски градини в 5 общини, отпуснати средства за спорт отново в 6 общини.

По ОП „Региони в растеж“ в област Пазарджик финансиране получиха четири професионални гимназии.  Средствата са за подобряване на материално-техническата база. Това са само малка част от парите, дадени за образователна инфраструктура и модерна образователна среда в училищата в нашата област. Искам да допълня, че правителството отпуска в края на всяка година допълнителни средства за реализацията на различни проекти в общините от региона. Само през миналата година над 6 милиона лева получиха 5 общини от нашата област.  Пазарджишка област е и сред първенците по саниране – на четвърто място в страната, като обновени сгради има не само в областния център, но и в общините Септември, Пещера, Велинград, общо 7 общини.

Какво предвижда в своята програма за следващия мандат ГЕРБ – какви са основните параметри?

През следващите години ще продължим  политиката на модернизация на страната, мащабни инвестиции в железопътната, пътната и ВиК мрежа, изграждане на 500 км магистрали и скоростни пътищата, обновяване на домовете и рехабилитация на публичните сгради. Ще бъдат осигурени нови 1,4 млрд. лв. за саниране на жилищни сгради по новата Програма за енергийна ефективност в сградния фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост. За първи път програмата ще включва не само панелни блокове, но и еднофамилни сгради – това са 3 750 жилищни блока и 12 000 къщи.

Ще гарантираме целенасочените инвестиции в образованието, науката. Ангажираме се поддържаме средните учителски заплати на ниво над 125 % от средните за страната и всяка година да ги увеличаваме с темп, изпреварващ увеличението на средната заплата за страната.

Друг ангажимент, който поема ГЕРБ в програмата си за управление през следващите години е минималната заплата в края на мандата да бъде поне 500 евро (1000 лв.), а средната поне 1000 евро (2000 лв.). Ежегодна актуализация на пенсиите на над 2 млн. пенсионери.

БВП ще нарасне към 100 млрд. евро (196 млрд лв). до 2025 г., като за 12 месеца ще възстановим загубения БВП през периода на кризата. По отношение на евросредствата, искам да подчертая, че по Механизма за възстановяване и устойчивост България ще има достъп до 12,240 млрд. лв. безвъзмездно финансиране.

Ще продължим инвестициите за преодоляване на социално-икономическите последици от COVID-19.  За 2021 г. България ще получи 853 млн. лева. Средствата са разпределени по оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност“; „Развитие на човешките ресурси“; „Региони в растеж“; „Наука и образование за интелигентен растеж“; Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

 Нека кажем какво ще се случи и в нашата област?

 Отново ще започна с инфраструктурата. През тази година предстои да се изпълнят строително-монтажните работи за подобряване експлоатационното състояние на моста на река Марица в границите на гр. Пазарджик и на моста на р. Тополница.

6 са подадените оферти за участие в обществената поръчка за инженеринг на Западния обход на град Пазарджик, с дължина 5,9 км. Прогнозната стойност е 67 350 000 лв. или малко над 80,8 млн. лева с включен ДДС, и ще се изпълнява със средства от републиканския бюджет чрез програма „Ново строителство“. Срокът за изпълнение на проектирането е 6 месеца, а на строително-монтажните работи след това – 24 месеца. По програма „Региони в растеж“ за нови улици и пътища, ще бъдат ремонтирани допълнително 105 км пътища в областта

Ще стартират приеми по още 8 мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони, с бюджет от близо 494 млн. евро.  В рамките на Общата селскостопанска политика ще имаме достъп до над 7 млрд. евро, 5 от които са за преки плащания за земеделските производители и 2 млрд. евро за развитие на селските райони.

36  проекта на общини, кметства, училища, ОДК и детски градини от Пазарджишка област ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2021“ и обявения от МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.

Нашият регион ще има възможност за се възползва и от допълнителни евросредства. За първи път в историята на членството си в ЕС България ще получи допълнителни целеви средства в размер на 200 млн. евро, предназначени за регионите, за засилването на конкурентоспособността, растежа и създаването на работни места.

 Какво се предвижда за нашия град – Пазарджик?

Както вече споменах, ще бъде изграден Западния обход на града. Отсечката ще бъде с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и тротоари, както и локални платна. Връзката на новото трасе със съществуващата пътна мрежа ще се осъществява чрез 4 кръгови кръстовища и едно триклонно кръстовище. На Западния обход на Пазарджик ще има четири големи съоръжения. Предвижда се построяването на мост над напоителен канал и надлез над жп линията София – Пловдив. На моста над река Марица ще бъде изградено ново дясно платно, а съществуващото ляво платно, построено през 1995 – 96 г. и с дължина 205 м, ще бъде рехабилитирано. Другото голямо съоръжение на обходния път е съществуващ мост, преминаващ над отводнителен канал. С изграждането на обхода интензивният тежкотоварен трафик, идващ от автомагистрала „Тракия“, ще се изнесе извън центъра на града. По този начин ще се повиши безопасността на движение за пътуващите, като се избягва влизането в областния град.

Ще продължи санирането на многофамилни сгради като ще бъдат приключени дейностите за 21 от тях. Очакваме да се реализира и проекта за изграждане на колектор за отпадни води в Индустриалната зона на града. С европейски средства пред последния мандат от управлението на ГЕРБ в Пазарджик бяха обновени 5 училища и едно общежитие. През следващия мандат ще продължи обновяването училища, изграждането на спортни площадки и зали. В Спортното училище в областния град ще бъде изградена зала, като там са заделени 1,3 милиона лева. Освен това са предвидени и 2 милиона лева за новата зала в Зоната на здравето в Пазарджик.  Предстои реализацията и на други проекти, които ще превърнат нашия град в по-модерен, по-чист и по-красив.