Направиха първа копка по проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Панагюрище

Снимка: МРРБ

В Панагюрище започва реализацията на проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общата стойност на проекта е  1 224 574.40 лева, от които 1 040 888.24 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 183 686.16 лева Национално финансиране.

Обект на интервенция са многофамилни жилищни сгради – блок №6 на ул.  “Георги Бенковски“ №96, блоковете №7 и №8 на ул.“Делчо Спасов“ и на ул.“Олга Брадестилова“ №18. За всяка сграда е предвиден пакет от енергийноспестяващи мерки, които ще намалят топлинните загуби и разходите за отопление на домакинствата.