Общината стартира кампания за лятно почистване на града

Пазарджик — 1 август, 2018 в 16:31 часа.

Община Пазарджик стартира кампания за лятно почистване на града през месец август, съобщават от местната администрация. Общински служители съвместно с почистващите фирми и не без партньоството на гражданите започват съвместни действия за извозването на натрупаните строителни и битови отпадъци около и в близост до контейнерите.
До бившето ДЗС ( в края на ул. “Константин Величков”) е разкрита площадка, на която до 8 август (сряда) граждани и фирми могат да депонират стари гуми, които след това ще бъдат прибрани от специализирана фирма, с която Община Пазарджик е сключила договор.
Молим гражданите да подават сигнали не само за образували се вече нерегламентирани сметища, но и за нарушители, които изхвърлят големи количества отпадъци на неподходящите за това места.
Още веднъж напомняме, че строителните отпадъци могат да бъдат депонирани на две места в района:
1./ „АЛЕКСА-69” ЕООД с ЕИК:200455786,
с адрес: гр.Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза”89
МОЛ: Валентин Кирилов Василев.
тел за връзка:0896 616 616.
2/. „ВИС СТРОЙ 1″ЕООД с ЕИК: 203338393
адрес: гр. Пловдив , бул. „Шести септември” , № 152 А , ет. 2, офис 210Б;
МОЛ: Ивайло Николов Тошев.
тел. : 0888 347 444; 0884 874 787.
Площадката се намира на 9 –ти км, на път І-8 Пловдив-Пазарджик.

Надяваме се, че с общи усилия ще успеем да се справим с този проблем, защото градът ни ще бъде такъв, какъвто сами си го направим.

***************
1. НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО, СЪБИРАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНОТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО, ПРЕТОВАРВАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БИООТПАДЪЦИ, ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Чл.6. Забранява се:
(8) Изхвърлянето на строителни и производствени неопасни отпадъци извън регламентираните за целта места.
(19) Складирането на амбалаж, горивни, строителни, промишлени, технологични отпадъци и др. материали по уличната и тротоарната мрежа.
Чл. 50. (1) Наказва се с глоба от 300 до 1000 лв. физическо лице, което:
1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места;
2. предава отпадъци на лица, които не притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО в случаите, когато такива се изискват;
3. не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за съхраняване или в центрове за разкомплектуване;
4. изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО, в контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци, поставени в имоти – публична държавна или общинска собственост, или ги смесва с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, когато в конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци;
5. не изпълнява разпоредбите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци;
6. изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране.
Чл. 51. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
1. изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места;
2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци.

2. Н А Р Е Д Б А за обществения ред в Община Пазарджик
Чл. 26. Забранява се:
1. изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места и изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни и избухливи вещества, твърди и обемисти предмети, строителни отпадъци, отпадни продукти от отглеждането на домашни животни и питомци и други, които могат да повредят сметосъбирачните машини;
2. изхвърлянето на смет и отпадъци от личните стопанства, фекалии, изливането на отпадни води по улици, околоблокови пространства и на други обществени места;
3. запалването на сметта в съдовете за смет;
4. запалването на гуми и пластмасови изделия, в т.ч. автомобилни гуми и кабели;
5. запалването на суха растителност;
6. своеволното преместване на съдовете за смет от определените им места и паркирането на МПС в зоната до тях, пречещо на извозването им;
7. депонирането на отпадъци извън определените от Общината сметища;
8. изливането на гориво-смазочни материали на обществени места и в градската канализационна мрежа и миенето на МПС на обществени места;
9. изхвърлянето на опасни отпадъци и складирането им на територията на Общината;
10. отсичането на дървета без разрешение и повреждането им;
11. замърсяването на терените около водоизточниците и на обществени чешми и фонтани;
12. поенето на животни от обществени чешми;
13. добиването и превозването без разрешение на пясък и чакъл от речните корита /стари и нови/, водоеми и други подобни места на територията на Община Пазарджик.
Чл. 84. За нарушения по чл. 26, извършени от физически лица, се налага глоба в размер до 2500 лв; при повторност санкцията е до 5000 лв. а на еднолични търговци и юридическите лица – имуществена санкция до 25000 лв; при повторност имуществена санкция до 50000 лв.Етикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка