Шефът на отдел „Местни данъци и такси“ с отличие от национална среща

Пазарджик — 13 юни, 2017 в 14:44 часа.

Отличие “Финансист – Новатор” за 2017 година, получи г-н Минко Минков – Н-к отдел “Местни данъци и такси” на 20-тата Национална среща на финансистите от общините в Република България.
В подкрепа на признанието е и изпълнението на годишния план към 31.05.2017 г. – 54%. Постъпленията от данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, патентния данък и таксата за битовите отпадъци към настоящия момент показват добро равнище на изпълнение, в т.ч. и съпоставката им с предишни периоди.
От общината напомнят на данъкоплатците, че на 30.06.2017 г. изтича срокът за внасяне на първа вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2017 г. Невнесените в срок данъци и такса за битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.
Отдела за “МДТ” продължава с принудителните мерки за събиране на вземанията от неизправните длъжници, като до края на годината усилията основно са насочени към образуването на изпълнителни производства срещу 2050 бр. физически и юридически лица за принудително събиране на неплатени данъчни задължения от минали години.
Припомняме, че всяко данъчно задължено лице има достъп до личната си информация в реално време през web пространството (Интернет), по дефиниран от община Пазарджик начин (със съответните защити на личните им данни), като лицето може да извърши преглед на информация за: декларации, партиди, облози, лихви, наказателни постановления, фишове за глоби, актове.Етикети: ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка