РЗИ-Пазарджик: Няма отклонения в качеството на питейната вода в областта

РЗИ-Пазарджик извърши изследване за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик в периода 16-31.03.2021 година. Изследвани са проби от 12 населени места. Пробите отговарят на Наредба № 9/2001 г.,за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели.

Резултатите от представените за изследване в РЗИ-Пловдив проби води за съдържание на трихалометани, 1,2-дихлоретан, тетрахлоретен и трихлоретен, пестициди, тежки метали, ПАВ /полициклични ароматни въглеводороди/ и бенз/а/пирен, ще бъдат обявени след получаването им.