Стратегическо планиране на дейностите се проведе в Център “Човеколюбие” в Пазарджик

Участници в програма „Гражданско образование” към Център „Човеколюбие” се включиха в Стратегическо планиране на Сдружение „Човеколюбие” за периода 2021-2025 г.

В качеството си на членове на комитета за стратегическо планиране присъстващите направиха ревизия на стратегическата рамка, включваща ценностите, мисията и визията на организацията. Във втория етап от планирането бяха очертани силни и слаби страни на организацията, възможности и заплахи от външната среда чрез SWOT анализ.

Въз основа на анализа на третата сесия бяха набелязани ключови проблеми и формирани няколко приоритетни направления – адаптиране към новата нормативна база, адаптиране за работа в условията на пандемия, утвърждаване на добрия имидж и повишаване капацитета на организацията, прилагане на шахматен модел в социалната услуга.

Събитието се проведе при спазване мерките срещу КОВИД 19.